Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden “Frank Vreriks advies & instructie wegvervoer”

1) Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1) Opdrachtgever, de partij die de opdracht geeft
1.2) Opdrachtnemer, Frank Vreriks advies & instructie wegvervoer
1.3) Opdracht c/q overeenkomst, de overeenkomst van opdracht, waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

2) Toepasselijkheid
2.1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door
opdrachtnemer aan opdrachtgever, behoudens voor zover van de inhoud van
deze algemene voorwaarden in de opdrachtbevestiging en/of de overige
gemaakte afspraken per brief, fax of e-mail wordt afgeweken.
2.2) De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt
door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3) Totstandkoming van de overeenkomst
3.1) De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen
met de opdrachtbevestiging en/of de overige gemaakte afspraken per brief, fax
of e-mail.
3.2) Indien de opdracht mondeling is verstrekt, wordt de opdracht geacht te zijn tot
stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het
moment dat opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever met de uitvoering
van de opdracht is gestart.
3.3) De overeenkomst komt in plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen,
correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel
mondeling gedaan.
3.4) De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud,
aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een
bepaalde tijd is aangegaan.

4) Medewerking door de opdrachtgever
4.1) Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle gegevens en bescheiden, welke
opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en
tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door opdrachtnemer
gewenste vorm en wijze aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
4.2) Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat opdrachtnemer onverwijld wordt
geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte
uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
4.3) Tenzij uit de aard van de opdracht voortvloeit is opdrachtgever verantwoordelijk
voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer
verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig
zijn.
4.4) Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat opdrachtnemer voorzien wordt van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van opdrachtnemer
noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan
alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.
4.5) Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal opdrachtgever het door opdrachtnemer noodzakelijk geachte personeel inzetten teneinde
opdrachtnemer in staat te stellen zijn werkzaamheden te verrichten.
Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat zijn personeel over de juiste
vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
4.6) De uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten
en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter
beschikking stellen van de gezochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of
personeel zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5) Uitvoering van de opdracht
5.1) Alle werkzaamheden die door de opdrachtnemer worden verricht, worden
uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap.
5.2) Opdrachtgever kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever
in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien de
opdrachtgever hiervoor toestemming heeft verleend. Indien de opdrachtnemer
echter uit hoofde van zijn ( wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te
verrichten, is hij gerechtigd dit aan opdrachtgever in rekening te brengen, ook
indien opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet
zijn toestemming heeft verleend.
5.3) Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te
betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer
overeenstemming te hebben bereikt.
5.4) Opdrachtnemer houdt ter zake van de opdracht een werkdossier aan met daarin
kopieën van relevante stukken. Het werkdossier is en blijft eigendom van de
opdrachtnemer.

6) Geheimhouding
6.1) Tenzij enige wetsbepaling of voorschrift hem daartoe verplicht, is opdrachtnemer
verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke
informatie die is verkregen van opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake
schriftelijk ontheffing verlenen.
6.2) Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever is opdrachtnemer niet
gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan hem door opdrachtgever is
verstrekt te gebruiken tot een ander doel dan waarvoor het werd verkregen.
Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor
zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, of strafprocedure waarbij deze van
belang kan zijn.
6.3) Tenzij sprake is van enige wetsbepaling of voorschrift die opdrachtgever verplicht
tot openbaarmaking of daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke
toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer niet aan derden
openbaren.
6.4) Als niet in strijd zijnde met het bepaalde in artikel 6.a en 6.b, is opdrachtnemer
gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van verrichte werkzaamheden aan
(potentiële) klanten van opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring
van de opdrachtnemer.

7) Intellectuele eigendom
7.1) Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met
betrekking tot producten van de geest, welke hij gebruikt, ontwikkelt, heeft
gebruikt of heeft ontwikkeld in het kader van de opdracht, en ten aanzien
waarvan hij de auteursrechten heeft of geldend kan maken.
7.2) Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten als genoemd in art.
7.1 (een en ander in de ruimste zin van het woord) te openbaren of te
exploiteren. Verveelvoudigen, openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na
schriftelijke toestemming van opdrachtnemer toegestaan.

8) Betalingen
8.1) Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht
geheel is uitgevoerd, in tariefbepalende factoren een wijziging is ondergaan, is
opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief aan te passen.
8.2) Alle tarieven zijn excl. BTW en andere heffingen, welke van overheidswege
(kunnen) worden opgelegd, tenzij anders aangegeven. Betalingen dienen te
geschieden in de op de factuur aangegeven valuta.
8.3) Facturen dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan op bankrekeningnummer NL09 RABO 0301 3904 36 t.n.v. F.G. Vreriks.
8.4) Bij overschrijding van de in art. 8.c gestelde termijn is opdrachtgever, na
tenminste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te
betalen, van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is, onverminderd zijn
overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van
de volledige vergoeding, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande
bedragen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van
het volledig verschuldigde bedrag.
8.5) Indien een opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaald, komen alle
extra kosten die opdrachtnemer moet maken om het verschuldigde bedrag te
innen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag, onverminderd het recht van opdrachtnemer de
wettelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen.
De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door opdrachtnemer gemaakte
kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.
8.6) De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan
opdrachtnemer verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur
schorten de betalingsverplichting niet op.
8.7) Indien de financiële positie/betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het
oordeel van opdrachtnemer niet toereikend c/q niet afdoende is, is
opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever een financiële zekerheid te eisen. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer
gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en
is al het verschuldigde direct opeisbaar door opdrachtnemer.

9) Annulering of beëindiging van de overeenkomst
9.1) Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, indien het aantal aanmeldingen
voor een opleiding niet toereikend is, in overleg met de opdrachtgever de
opleiding op een ander tijdstip te laten plaatsvinden. Indien opdrachtnemer een opdracht annuleert, zal de volledige overeengekomen totaalprijs worden gerestitueerd.
9.2) Ingeval de opdrachtgever een opdracht annuleert, gaat opdrachtnemer de
volgende clausule hanteren:
a) Bij annulering tot een maand voor de aanvang van de eerste bijeenkomst,
25% van de overeengekomen totaalprijs voor de betreffende opleiding.
b) Bij annulering korter dan één maand tot één week voor de aanvang van de
eerste bijeenkomst, 50% van de overeengekomen totaalprijs voor de
betreffende opleiding.
c) Bij annulering minder dan één week voor de aanvang van de eerste
bijeenkomst, de volledige overeengekomen totaalprijs voor de betreffende
opleiding.
9.3) In het geval dat de opdrachtgever na aanvang van de opleiding de overeenkomst
tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de
opdrachtgever aan opdrachtnemer betaalde of nog verschuldigde bedrag onder
de overeenkomst, met uitzondering voor het (nog) niet geleverde
onderwijsmateriaal.
9.4) Restitutie van de kosten of een gedeelte daarvan, is alleen mogelijk wanneer een
tussentijdse beëindiging van de overeenkomst een direct gevolg is van een
ernstige ziekte of calamiteit, waarbij de opdrachtnemer een bewijs daarvan kan
verlangen.

10) Aansprakelijkheid
10.1) Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij
de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht. Indien een
fout ontstaat door onzorgvuldige informatieverschaffing van opdrachtgever aan
opdrachtnemer, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet
aansprakelijk.
10.2) De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot ten
hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeengekomen dienst,
waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
10.3) Al het door opdrachtnemer gebruikte en/of samengestelde onderwijsmateriaal is
op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door de opdrachtnemer
samengesteld. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade,
van welke aard dan ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in
het onderwijsmateriaal.
10.4) In geval van een overmacht-situatie kan opdrachtnemer niet verantwoordelijk
gehouden worden voor schade hierdoor ontstaan.
10.5) Eventueel ontstane schade dient onmiddellijk doch uiterlijk na één week aan
opdrachtnemer worden gemeld door de opdrachtgever.

11) Klachtenprocedure
11.1) Begrippen:
Klacht: Iedere uiting van onvrede over een dienstverlening van Frank Vreriks Advies & Instructie wegvervoer met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen. Een klacht kan betrekking hebben op alle aspecten van de dienstverlening.
Klager: Degene die een klacht (schriftelijk, telefonisch of via e-mail) heeft ingediend.
11.2) Klachten kunnen telefonisch, schriftelijk of via elektronische communicatie worden ingediend bij Frank Vreriks Advies & Instructie wegvervoer tot 1 maand na afsluiting van de opleiding.
– Telefonisch via 053-8515511 of mobiel 06-51174124
– Schriftelijk via Gagelstraat 15, 7532 ZH Enschede
– Elektronische communicatie via info@frankvreriks.nl
11.3) De klager ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging, bij voorkeur via elektronische communicatie (e-mail).
11.4) Nadat de klacht is ingediend wordt de ontvankelijkheid van de klacht onderzocht. Is de klacht niet ontvankelijk dan wordt dit schriftelijk en gemotiveerd aan de klager medegedeeld.
11.5) Indien een klacht ontvankelijk is voor behandeling, wordt er uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht, de klager in de gelegenheid gesteld om de klacht mondeling toe te lichten. Van dit gesprek zal een schriftelijk verslag worden gemaakt.
11.6) Vindt er geen gesprek plaats, dan zal de uitspraak ten aanzien van de klacht plaatsvinden binnen zes weken nadat de klacht is ingediend.
11.7) De uitspraak wordt op schrift gesteld en met redenen omkleed. De klacht kan gegrond dan wel ongegrond worden verklaard.
11.8) Indien de klager het niet eens is met de genomen beslissing, is het Nederlandse recht van toepassing.

12) Wijziging algemene voorwaarden
12.1) Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de inhoud van deze algemene
voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden door middel van een
persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de
website bekend gemaakt. De gewijzigde algemene voorwaarden treden 10 (tien)
dagen na bekendmaking in werking.
12.2) Indien opdrachtgever de wijzigingen in de algemene voorwaarden niet wenst te
accepteren, heeft hij het recht om de overeenkomst per de datum waarop de
gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat
opdrachtnemer voor vergoeding van kosten of schade in aanmerking komt.